Informacja dotycząca przetwarzania danych

Informacja dotycząca przetwarzania danych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 25.05.2018R.

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GLOBAL sp. z o.o. - sp.k. z siedzibą w Wasilkowie (16-010) ul. Zakładowa 8, NIP: 966-208-29-70, REGON: 200660658, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402879.

2. Dane osobowe podawane w systemie będą przetwarzane przez Administratora w celach:
a) zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;
b) przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
c) zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
d) angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;
e) prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;
f) zapewnienia bezpieczeństwa budynków (w tym wideo monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z:
a) art. 6 Rozporządzenia ust. 1 lit. b): potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2 pkt a);
b) art. 6 Rozporządzenia ust. 1 lit. c): wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2 pkt b), e);
c) art. 6 Rozporządzenia ust. 1 lit. f): prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2 pkt c), d), f).

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
i. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
ii. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
iii. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów z podwykonawcami usług w celu
wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży.

7. Jeżeli Pana/Pani dane nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pana/Pani, oznacza to, że pozyskaliśmy je ze źródeł publicznie dostępnych.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych naruszą przepisy RODO.

11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1.

W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie pod adresem GLOBAL sp. z o.o.-sp.k., ul. Supraślska 20, 16-010 Wasilków z adnotacją „Ochrona danych osobowych” bądź pod adresem e-mail: global@folia.bialystok.pl
1 - Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.